Samisk språk og kultur

Samene er Norges urbefolkning. Tradisjonelt har de bodd i det landområdet som kalles Sápmi, et område som dekker deler av Nord- og Midt-Norge, Sverige, Finland, og den russiske Kolahalvøya. Man kan si at samene er et folk, som er spredt over flere land, og de snakker flere ulike språk, forskjellige varianter av samisk, som alle er i slekt med hverandre. Det finnes ingen offisiell registrering i Norge av hvem som er samer, og derfor er det vanskelig å si med sikkerhet hvor mange samer som finnes i Norge i dag, eller hvor i landet samene bor. Man regner likevel med at rundt 20- til 25 000 samisktalende bor her til lands, og at disse utgjør rundt halvparten av den samiske befolkningen i Norge.

11:58

Samisk – kort sagt

Introduksjonsvideo om utberedelsen av samisk språk, om samenes språklige rettigheter, og om fornorskingspolitikken.

11:20

Utbredelsen av samiske språk

Det brukes tre samiske språk i Norge i dag: sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Noe over 20 000 personer i Norge i dag kan samisk. Mange norske steder har navn på både norsk og samisk, og samisk lever også i ulike samiske medier.

08:20

Samenes rettigheter som urfolk 

Ifølge Grunnloven har Norge plikt til å legge til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle kulturen og språket sitt. Norge er også forpliktet til å ivareta samisk språk, gjennom forskjellige internasjonale avtaler.

11:41

Fornorskingspolitikken på 1800-tallet

På midten av 1800-tallet startet man en fornorskingpolitikk overfor samene i Norge. Målet var assimilering – at samene skulle erstatte samisk språk og kultur med norsk språk og kultur. I forbindelse med dette var særlig skolen et viktig redskap.

11:10

Fornorskingspolitikken på 1900-tallet

På begynnelsen av 1900-tallet ble fornorskingspolitikken strammet til. Nedlatende holdninger til samisk kultur var utbredt blant nordmenn i ledende stillinger. Først etter andre verdenskrig endret dette seg, og fornorskingspolitikken ble forlatt. På 1980- og 90-tallet kom en rekke lover som sikret samenes rettigheter, og i 1989 ble Sametinget åpnet.

06:17

Konsekvenser av fornorskingspolitikken

Spørsmålet om hvilket konsekvenser fornorskingspolitikken har hatt for samene, er både vanskelig og omdiskutert. I 2018 opprettet Stortinget “Sannhets- og forsoningskommisjonen”, som skal undersøke spørsmålet nærmere. Kommisjonen skal være ferdige med arbeidet i september 2022.

Studiehefte om samisk språk og kultur

Dette heftet kan lastes ned og benyttes fritt av skoler, elever, privatister, og andre som er interesserte. Det kan også benyttes på eksamen.

Kilder

 

Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement, 2019, «Meld. St. 31. (2018-2019). Melding til Stortinget. Samisk språk, kultur og samfunnsliv, https://www.regjeringen.no/contentassets/b3497da7cab1411094b96772d57b8d4e/no/pdfs/stm201820190031000dddpdfs.pdf, lastet ned 11.09.2020

Berg-Nordlie, Mikkel; Gaski, Harald: «samer» i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 5. september 2020 fra https://snl.no/samer

Duolljá, Svenn-Egil Knutsen; Gaski, Harald: samisk i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 21. august 2020 fra https://snl.no/samisk

Eriksen, Knut Einar, Einar Niemi, 1981: Den finske fare. Sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i Nord 1860-1940, Universitetsforlaget

FNs urfolkserklæring:https://www.regjeringen.no/contentassets/2f5020ef4d66492fa54148d46981d23a/fns-erklaring-om-urfolks-rettigheter.docx.pdf, lastet ned 14.09.2020

Forsgren, Arne; Minken, Anne: «Kvener» i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 2. oktober 2020 fra https://snl.no/kvener

Gaski, Harald, 2020: «Samenes historie» i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 3. oktober 2020 fra https://snl.no/samenes_historie

Hansen, Lars Ivar, Bjørnar Olsen, 2004: Samenes historie fram til 1750, Cappelen Damm akademisk

Hætta, Odd Mathis, 2002: Samene. Nordkalottens urfolk, Høyskoleforlaget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Rapport fra gjennomgang av samelovens språkregler, oktober 2014. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/sami/same/gjennomgang_av_samelovens_sprakregler.pdf, lastet ned 14.09.20202

Midtbøen, Arnfinn og Hilde Lidén, 2015: «Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge. En kunnskapsoppsgjennomgang», Institutt for samfunnsforskning, https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2440432/ISF-rapport_2015_1_v3_endret.pdf, lastet ned 25.09.2020

Minde, Henry, 2005: «Fornorskinga av samene – hvorfor, hvordan og hvilke følger?», i Samisk skolehistorie 1, http://www.skuvla.info/skolehist/minde-n.htm, lastet ned 25.09.2020

Niemi, Einar, 2017: «Sannhetskommisjon, politikk og kampen om fortida», debattinnlegg i Nordlys, 11.05.2017, https://nordnorskdebatt.no/article/sannhetskommisjon-politikk, lastet ned 25.09.2020.

Opplæringsloven, kapittel 6: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_7, lastet ned 14.09.2020

Regjeringen.no Fakta om samiske språk: (2018) https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/samiske-sprak/fakta-om-samiske-sprak/id633131/

Regjeringen.no: «Hvem er urfolk» (2020), https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/, lastet ned 18.09.2020

Regjeringen.no, 2000, NOU 2000:3, «Samisk lærerutdanning – mellom ulike kunnskapstradisjoner», https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-3/id142575/sec4, lastet ned 02.10.2020

Regjeringen.no, 2016. NOU 2016:8, «Hjertespråket – Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk», https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-18/id2515222/sec2, lastet ned 02.10.2020

Sameloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56, lastet ned 14.09.2020

Skogvang, Susann Funderud: rett til opplæring i og på samisk i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 11. september 2020 fra https://snl.no/rett_til_oppl%C3%A6ring_i_og_p%C3%A5_samisk, lastet ned 14.09.2020

Somby, Katri, 2017 (18.05.2017): «Er vi virkelig ferdige?», https://nordnorskdebatt.no/article/vi-virkelig-ferdige, lastet ned 03.10.2020

SSB.no, 2018: «Ingen befolkningsvekst i samiske områder», https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ingen-befolkningsvekst-i-samiske-omrader, lastet ned 11.09.2020

Theil, Rolf, 2018: «Nordsamisk skrift og uttale» (s. 45-50), i Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk. Fagbokforlaget

Wexelsen-plakaten, 1898, i Samisk skolehistorie 1, http://skuvla.info/skolehist/instruks98-tn.htm, lastet ned 26.09.2020

Zachariassen, Kjetil, 2020: «Fornorskingspolitikken overfor samar og kvenar», i Norgeshistorie – fra steinalderen til i dag, fortalt av fagfolk, https://www.norgeshistorie.no/industrialisering-og-demokrati/1554-fornorskingspolitikken-overfor-samar-og-kvenar.html, lastet ned 02.10.2020