Norsk på Vg3, studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du lenker til ressursene på KublaKan som dekker ulike kompetansemål for norsk VG3 studieforberedende utdanningsprogram.

Klikk på bildene under for å komme til temaene du skal arbeide med.

Kompetansemål, Vg3

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid
  • utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
  • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster
  • analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem
  • gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet
  • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner
  • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
  • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
  • skrive litterære tolkninger og sammenligninger
  • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk