Om litterære sjangre og om litteraturhistorien fra norrøn tid til i dag.

Om retorikk, språket som system, språkhistorie, dialekter, samiske språk, og norsk sammenlignet med andre språk i verden.

Om å skrive saktekster – avsnitt, innledninger og avslutninger, siteringsteknikk, og om ulike oppgavetyper på norsk skriftlig eksamen.

Om nynorsk grammatikk for deg som har nynorsk som sidemål. Hver ordklasse forklares grundig for seg, på video.

Hvis du vil ha Jostein som lærer, kan du gå til KublaKan Utdanning.

I tillegg til norsk, har vi også kurs i matematikk, naturfag, kjemi og biologi.

Undervisning på KublaKan Utdanning

I tillegg til videolæreboken for norskfaget (som du er inne på nå), driver vi også nettskolen KublaKan Utdanning.

Mange spør oss om hvordan kursene på KublaKan Utdanning fungerer, hvordan undervisningen er lagt opp, og hvordan det er å være elev hos oss.

Her er en video som forklarer.

 

Å ta norskeksamen som privatist

Hvis du er privatist og leser til eksamen, skal du kunne flere ting. Til eksamen blir du testet i hva du kan om litteratur, språk og retorikk, og i hvor god du er til å skrive og snakke om norskfaglige emner. Når det gjelder litteratur, skal du blant annet ha lest norske og noen internasjonale tekster fra i ulike epoker i litteraturhistorien fra 1200-tallet til i dag, som du kan tolke, analysere, og forstå ut fra konteksten de ble skrevet i. Du skal også kunne sammenligne fortellermåter og verdier i folkediktning og tekster fra i dag, drøfte kulturmøter med utgangspunkt i tekster fra vår egen tid, og beskrive hvordan forestillinger om det norske kommer frem i tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene, og i dag. Du skal i tillegg kjenne til en del språklige virkemidler, og kunne forklare hvilken funksjon disse har når du finner dem i tekster.

Når det gjelder språk, må du kunne gjøre rede for språkhistorien i Norge på 1800- og 1900-tallet, og frem til i dag, Du skal kunne noe om hva som er typisk for ulike norske talemålsvarianter, altså måter å snakke på, og reflektere over ting som kan påvirke hvordan talemål utvikler seg. Du skal videre kunne noe om likheter og forskjeller mellom moderne norsk og norrønt, det språket man snakket her til lands for 1000 år siden, og du skal kunne beskrive typiske trekk ved det norske språket og sammenligne norsk med andre språk. Du skal også kunne gjøre rede for noen viktige likheter og forskjeller mellom ulike nordiske språk, og for trekk ved samisk språk og kultur, og konsekvensene av fornorskings- og språkpolitikken som ble ført overfor samene på 18- og 1900-tallet.

Også retorikk er et viktig emne. Du skal kunne forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk, og bruke begreper fra retorikken for å analysere og vurdere ulike slags sakprosatekster. Du skal også kunne tolke og vurdere komplekse «sammensatte tekster», tekster som både består av tekst og bilder, for eksempel, eller av bilde, tekst og lyd. Videre skal du kunne vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster, og analysere innholdet og vurdere bruken av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier.

Slike norskfaglige emner som de vi har nevnt her, skal du kunne presentere både muntlig og skriftlig. Når det gjelder det å skrive, så skal du kunne skrive forskjellige slags tekster på både hovedmål og sidemål, og så godt som alle tekstene du skriver vil ta utgangspunkt i at du først leser og analyserer andre tekster:

Du skal kunne skrive tekster der du gjør rede for argumentasjonen i en tekst, analyserer skjønnlitteratur som dikt og noveller, eller sier noe om hva slags spørsmål ulike tekster tar opp og hvilke verdier de representerer. Du skal også kunne skrive tekster der du drøfter hvordan samtidstekster forholder seg til vår egen tid, eller reflekterer over formen og innholdet i ulike tekster på bokmål og nynorsk, og over hva som er formålet med disse. Du skal dessuten kunne skrive om tekster du leser på svensk og dansk, og ikke minst skal du kunne skrive kreative tekster, tekster der du selv bruker språklige virkemidler på en bevisst måte når du skriver. Følger man den nye læreplanen er essay en egen sjanger man skal mestre. Du skal kunne skrive tekster med korrekt språk og god struktur, og kunne uttrykke deg presist, variert og nyansert når du skriver. Ikke minst skal du også kunne vurdere kilder kritisk, og vise til kilder på riktig måte.

Merk at fagkodene man bruker når man melder seg opp til eksamen høsten 2023 ser litt ulike ut, avhengig om man melder seg opp etter ny eller gammel læreplan. Her er noen eksempler på hvordan fagkodene ser  ut for de som tar studieforberedende utdanningsprogram:
 • Ny læreplan
  • NOR 1267 (hovedmål skriftlig)
  • NOR 1268 (sidemål skriftlig)
  • NOR1269 (muntlig)
 • Gammel læreplan
  • NOR1211 (hovedmål skriftlig)
  • NOR1212 (sidemål skriftlig)
  • NOR1213 (muntlig)