Stor kunngjøring!

Vi har fått to fantastisk flinke realfagslærere med på laget – Ola Hafslund og Lars Løvstad. Til høsten starter vi en ordentlig nettskole, med flere fag, live undervisning, og mulighet for å søke om stipend og lån fra Lånekassen.

KublaKan Utdanning vil du få hele pensum forklart i profesjonelt produserte forelesningsvideoer. I tillegg kan du møte læreren sammen med klassen live flere ganger i uken, for å få hjelp og veiledning med eksamensrelevant fagstoff.

I august 2023 starter vi med naturfag, kjemi 1, P-matte og norsk på KublaKan Utdanning. Under er noen smakebiter fra Ola og Lars sine forelesninger.

Smakebiter fra naturfag

Innføring i kjemi – 43:16

Bølgefenomener – 35:51

Bioteknologi – 58:42

Innføring i kjemi – 14:03

Metaller – 09:17

Smakebiter fra P-matte

Gjennomgang av eksamen, høsten 2022 – 1:53:25

Gjennomgang av eksamen, høsten 2022 – 1:50:49

Hvis du skal ta norskeksamen som privatist høsten 2022 eller våren 2023, skal du mest sannsynlig følge den gamle læreplanen. I så fall skal du også ha gjort en fordypningsoppgave, til muntlig eksamen. Det er imidlertid store forskjeller rundt omkring i landet, på hvordan norsk muntlig eksamen er for privatister, og om fordypningsoppgaven er noe som blir lagt vekt på. Du må derfor snakke med ditt lokale eksamenskontor, og gjerne også med en norsklærer på en videregående skole i den byen eller fylket du skal ha eksamen.

Om litterære sjangre og om litteraturhistorien fra norrøn tid til i dag.

Om retorikk, språket som system, språkhistorie, dialekter, samiske språk, og norsk sammenlignet med andre språk i verden.

Om å skrive saktekster – avsnitt, innledninger og avslutninger, siteringsteknikk, og om ulike oppgavetyper på norsk skriftlig eksamen.

Om nynorsk grammatikk for deg som har nynorsk som sidemål. Hver ordklasse forklares grundig for seg, på video.

Om fordypningsoppgaven.

Å ta norskeksamen som privatist

Hvis du er privatist og leser til eksamen, skal du kunne flere ting. Til eksamen blir du testet i hva du kan om litteratur, språk og retorikk, og i hvor god du er til å skrive og snakke om norskfaglige emner. Når det gjelder litteratur, skal du blant annet ha lest norske og noen internasjonale tekster fra i ulike epoker i litteraturhistorien fra 1200-tallet til i dag, som du kan tolke, analysere, og forstå ut fra konteksten de ble skrevet i. Du skal også kunne sammenligne fortellermåter og verdier i folkediktning og tekster fra i dag, drøfte kulturmøter med utgangspunkt i tekster fra vår egen tid, og beskrive hvordan forestillinger om det norske kommer frem i tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene, og i dag. Du skal i tillegg kjenne til en del språklige virkemidler, og kunne forklare hvilken funksjon disse har når du finner dem i tekster.

Når det gjelder språk, må du kunne gjøre rede for språkhistorien i Norge på 1800- og 1900-tallet, og frem til i dag, Du skal kunne noe om hva som er typisk for ulike norske talemålsvarianter, altså måter å snakke på, og reflektere over ting som kan påvirke hvordan talemål utvikler seg. Du skal videre kunne noe om likheter og forskjeller mellom moderne norsk og norrønt, det språket man snakket her til lands for 1000 år siden, og du skal kunne beskrive typiske trekk ved det norske språket og sammenligne norsk med andre språk. Du skal også kunne gjøre rede for noen viktige likheter og forskjeller mellom ulike nordiske språk, og for trekk ved samisk språk og kultur, og konsekvensene av fornorskings- og språkpolitikken som ble ført overfor samene på 18- og 1900-tallet.

Også retorikk er et viktig emne. Du skal kunne forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk, og bruke begreper fra retorikken for å analysere og vurdere ulike slags sakprosatekster. Du skal også kunne tolke og vurdere komplekse «sammensatte tekster», tekster som både består av tekst og bilder, for eksempel, eller av bilde, tekst og lyd. Videre skal du kunne vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster, og analysere innholdet og vurdere bruken av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier.

Slike norskfaglige emner som de vi har nevnt her, skal du kunne presentere både muntlig og skriftlig. Når det gjelder det å skrive, så skal du kunne skrive forskjellige slags tekster på både hovedmål og sidemål, og så godt som alle tekstene du skriver vil ta utgangspunkt i at du først leser og analyserer andre tekster:

Du skal kunne skrive tekster der du gjør rede for argumentasjonen i en tekst, analyserer skjønnlitteratur som dikt og noveller, eller sier noe om hva slags spørsmål ulike tekster tar opp og hvilke verdier de representerer. Du skal også kunne skrive tekster der du drøfter hvordan samtidstekster forholder seg til vår egen tid, eller reflekterer over formen og innholdet i ulike tekster på bokmål og nynorsk, og over hva som er formålet med disse. Du skal dessuten kunne skrive om tekster du leser på svensk og dansk, og ikke minst skal du kunne skrive kreative tekster, tekster der du selv bruker språklige virkemidler på en bevisst måte når du skriver. Du skal kunne skrive tekster med korrekt språk og god struktur, og kunne uttrykke deg presist, variert og nyansert når du skriver. Ikke minst skal du også kunne vurdere kilder kritisk, og vise til kilder på riktig måte.

Helt til slutt: Som privatist skal du også lage en fordypningsoppgave der du jobber utforskende med et språklig, litterært eller et annet norskfaglig emne. Er du privatist og følger den gamle læreplanen, er det viktig å være klar over at dette er et kompetansemål også skoleåret 2022-23, selv om det er ulikt fra sted til sted hvor mye det legges vekt på fordypningsoppgaven på eksamen.