Andre ordklassar

12:02

Preposisjonar

Preposisjonar er små ord som vi ikkje kan bøye. Det er ord som «i», «på», «foran», «fra, «til», «over», og så vidare. Dette er ord som vi bruker veldig mykje når vi skriv.

10:53

Subjunksjonar

Subjunksjonar er ord vi bruker for å knyte ein leddsetning saman med resten av ein større helsetning. Eksempel er orda «at», «om», «fordi», «sidan», «dersom», «for at», «sjølv om» også vidare