Gammel læreplan i norsk

(utgår gradvis)

Fra og med 2020 blir det gradvis innført en ny læreplan i norskfaget. Hvis du skal ha privatisteksamen i norsk, skoleåret 2022/23 skal du sannsynligvis ha eksamen i den gamle læreplanen. Ta kontakt med ditt lokale eksamenskontor hvis du er usikker på hvilken læreplan du skal følge.

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
  • bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
  • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
  • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
  • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
  • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål
  • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster
  • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
  • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
  • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
  • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
  • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler
  • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk
  • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
  • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn
  • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster
  • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
  • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster

Kompetansemål etter Vg2 – studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
  • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
  • presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
  • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
  • lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk
  • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
  • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav
  • skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
  • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet
  • forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk
  • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier
  • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning
  • beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster
  • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
  • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Kompetansemål etter Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
  • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
  • drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
  • bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster
  • sette sammen og framføre et avgrenset litterært program

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
  • lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid
  • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
  • uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav
  • skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster
  • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål
  • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag
  • gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og fornorskingspolitikk
  • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene
  • presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster
  • tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster
  • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
  • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster
  • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

Gå til udir.no for å lese mer om den gamle læreplanen i norskfaget.